Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο «Detailed investigation and optimization of the operation and design of a small-scale hybrid Bio-TRI-generation system powered by a supercritical ORC» (κωδ. 4988) Κ.Α.68/1203 και Επιστημ. Υπευθ. τον Αναπλ.Καθ. Σ. Καρέλλα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EKT-Eυρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 03/09/2015