Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 20η ς / 201 5 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΔΕΙΛ)

22ας Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ 13: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού αποφάσισε ότι:

1. Δεν επιτρέπεται η πληρωμή ημερήσιας απoζημίωσης για ταξίδι χωρίς να  υπάρχουν και άλλα πρωτότυπα παραστατικά που να αποδεικνύουν την πραγματοποίησή του (εισιτήρια ή διόδια ή διαμονή).
2. Ημερησία αποζημίωση πληρώνεται μόνο για τις μέρες που αναγράφονται στην άδεια απουσίας από το Τμήμα Προσωπικού του ΕΜΠ.
3. Η ημερήσια αποζημίωση δεν υπολογίζεται στο ετήσιο όριο αμοιβών των Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΠ