Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, με τίτλο ENPI CBCMED_CROSS_BORDER COOPERAΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗE MEDITERRANEAN: MEDNETAMediterranean cultural network to promote creativity in the arts, crafts and design for communities regeneration in historical cities κωδικό ΕΛΚΕ 63/1998 και Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Σοφία Αυγερινού – Κολώνια.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 1504-2015.