Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «STOCHASTIC ANALYSIS AND MODELING OF POSTDISASTER TRANSPORT NETWORK OPERATIONSSD_TOPS», με κωδικό 994, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1153 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Σταθόπουλο Αντώνιο, της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 11-03-2015.