Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟ» κωδικό MIS 374071, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1160  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ «Προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά στην προκήρυξη των ERC Grant Schemes» της Πράξης «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 03-03-2015.