Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Genaral Relativity and Alternative Theories for the Description of Gravity and Cosmology”, της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», με κωδικό ΓΓΕΤ PE2 (1552), κωδικό ΕΛΚΕ 68/1332 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν.  Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Αλέξανδρο Κεχαγιά, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 12-01-2015.