Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ με τίτλο «MEDNET– Δίκτυο Διαδικασιών Μεταφοράς και Απλοποίηση αυτών στους λιμένες της Μεσογείου» που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Programme Med,  (συγχρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund (ERDF) στα πλαίσια της Χωρικής Συνεργασίας και εθνικούς πόρους), και που έχει αναλάβει ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, με κωδ. ΕΔΕΙΛ 63/1918 και  επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Τσαμπούλα.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 18-12-2014.