Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUSTAINABLE USE OF MARINE MICROALGAE FOR THE PRODUCTION OF BIOFUELS AND HIGHADDED VALUE BIOCHEMICALS – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ» κωδικό ΓΓΕΤ 11ΣYN_4_1590, κωδικό ΕΛΚΕ 68/116900 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά, της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 10-12-2014.