Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Οι 14 από τις 46 συνολικά προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στην Επιστημονική Περιοχή 'Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας', στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ, υπεβλήθησαν από μέλη ΔΕΠ [...]