Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARBLEJoint Master on Maritime Robotics in BlueEconomy»με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1517,στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG VB AdriaticIonian ADRION Programme 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Αθανάσιο Χασαλεύρη

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση,  παροχής υπηρεσιών για την μετακίνηση έως είκοσι πέντε (25) φοιτητών (αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής) και διαμονή με ημιδιατροφή για  έξι (6) ημέρες (πέντε (5) νύχτες) με σκοπό την συμμετοχή στο MARBLE training week, 15‐19 Μάιου 2023 στην Τεργέστη, Ιταλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 26.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.