Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBC MED 2014-2020 Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους- ΠΔΕ ΣΑΕ1452 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ14520000, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια.

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση, παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.500 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) στο πλαίσιο του παραδοτέου πακέτου εργασίας WP5 Pilot Integration Actions, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.