Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, λοιπού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο  και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.483,86€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%  14.516,13€, 74.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Κονδύλια αναλυτικά: για το Τμήμα 1: Κονδύλι «Εργαστηριακά Αναλώσιμα», Κατηγορία δαπάνης: Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης εργαστηριακό υλικό, για το Τμήμα 2: Κονδύλι «Εργαστηριακά Αναλώσιμα», Κατηγορία δαπάνης: Μέσα ατομικής προστασίας, για το Τμήμα 3: Κονδύλι «Εργαστηριακά Αναλώσιμα», Κατηγορία δαπάνης: Χημικά αντιδραστήρια, για το Τμήμα 4: Κονδύλι «Λοιπός Εξοπλισμός Γραφείων-Εργαστηρίων» Κατηγορία δαπάνης: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων-εργαστηρίων και για τα Τμήματα 5,6,7,8 και 9 Κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα» κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )