Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α 68/1512, (2021ΣΕ14520001, Grand Contract ENICBC MED B_B.4.3_0051_SOLE (ex HELIOS), με κωδικό WP4.IN.PP2.734207, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Ματθαίο Παπαβασιλείου και συνολικό προϋπολογισμό διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (214.000,00€), πλέον ΦΠΑ πενήντα μία χιλιάδες, τριακόσια εξήντα ευρώ (51.360,00€), ήτοι συνολικού ποσού διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, τριακόσια εξήντα ευρώ (265.360,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Λοιπός Εξοπλισμός Γραφείων-Εργαστηρίων», κονδύλι «Λοιπός Εξοπλισμός Γραφείων-Εργαστηρίων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )