Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Φωτογραφικής Μηχανής και Οθόνης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities – INNOMED-UP»  με κωδ. 68/1509 της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (https://www.elke.ntua.gr/notices/) και καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 14.30 και κατόπιν  της από 31.3.2020 απόφασης της 15ης /2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών έως τις 07.04.2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30μμ