Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

α) Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών ως ακολούθως:

1. Στην απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.3.1 από  «Να διαθέτει προστασία  IP66» θα τροποποιηθεί σε «Να διαθέτει προστασία  IP65 τουλάχιστον», και στην  απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.4.2 από  «Να διαθέτει προστασία  IP66» θα τροποποιηθεί σε «Να διαθέτει προστασία  IP65 τουλάχιστον».

2. Στην απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.1.3 από «Μέγιστων διαστάσεων 2μ χ 1μ» θα τροποποιηθεί σε  «Διαστάσεων 2μ χ 1μ με ανοχή +/- 0,1μ ». Στην απαίτηση Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.1.9 από «H τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) θα πρέπει να είναι 49,3V και το ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Isc) 11,6» θα τροποποιηθεί σε «H τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) θα πρέπει να είναι 49,3V με ανοχή ±1 V  και το ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Isc) 11,6 με ανοχή ±1 Α »

3. Στις απαιτήσεις Χαρακτηριστικά Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης με Α/Α 1.7.5, 3.4.7 και 6.4.3, (Τμήματα 1,3 και 6)  από « Έγκριση από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων. Να υποβληθεί με την υποβολή της προσφοράς» θα τροποποιηθεί σε « Έγκριση από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων. Να υποβληθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης» επίσης δεν θα απαιτείται η κατάθεσή τους βάση του άρθρου 2.4.3.1 παρ στ. στα δικαιολογητικά Συμμετοχής αλλά θα υποβληθούν συμπληρωματικά με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η έγκριση από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων θα γίνει από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα αφού  διατεθεί από τον ΕΛΚΕ στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς η απαιτούμενη εξουσιοδότηση με την οποία θα μπορούν να αιτηθούν στην Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων, την χορήγηση έγκρισης  για την εγκατάσταση των προσφερόμενων Τμημάτων 1,3 και 6.

β) το γεγονός ότι για τον Νο 9/2022 διαγωνισμό έχει ήδη καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 02-05-2023 και ημερομηνία αποσφράγισης στις 03-05-2023 και έχει αναρτηθεί σε ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και ΕΜΠ και  στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής  (SOLE /ΕNI CBC Med)

γ) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στις 28-04-2023 (17η/2023 Συνεδρίαση)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 22-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:00, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 23-05-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «HIGH ENERGY EFFICIENCY FOR THE PUBLIC STOCK BUILDINGS IN ΜEDITERRANEAN – SOLE(ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE, με Κ.Α 68/1512, (2021ΣΕ14520001, Grand Contract ENICBC MED B_B.4.3_0051_SOLE (ex HELIOS), με κωδικό WP4.IN.PP2.734207, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Ματθαίο Παπαβασιλείου και συνολικό προϋπολογισμό διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (214.000,00€), πλέον ΦΠΑ πενήντα μία χιλιάδες, τριακόσια εξήντα ευρώ (51.360,00€), ήτοι συνολικού ποσού διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, τριακόσια εξήντα ευρώ (265.360,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα 1: Φωτοβολταϊκό σύστημα – (φωτοβολταϊκά πάνελ, συνολικής επιφάνειας ~ 100,00 m2 με όλα τα παρακολουθηματικά που εξασφαλίζουν την τέλεια εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία συνολικής ισχύος περίπου 15kWp με αποθήκευση σε ένα σύστημα μπαταριών τουλάχιστον 15kWh, προϋπολογισμού 98.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 23.640,00€, συνολικού προϋπολογισμού 122.140,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 2: Έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικών κυκλωμάτων κτιρίου, προϋπολογισμού 6.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.560,00€, συνολικού προϋπολογισμού 8.060,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 3: Έξυπνα συστήματα κλιματισμού -τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split units), προϋπολογισμού 16.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 3.960,00€, συνολικού προϋπολογισμού 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 4: Έξυπνα αισθητήρια (πολλαπλοί αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας, επίπεδου φωτισμού και CO2), προϋπολογισμού 7.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.800,00€, συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 5: Έξυπνα συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες φωτοδιόδων LED, προϋπολογισμού 26.500,00€, πλέον ΦΠΑ24% 6.360,00€, συνολικού προϋπολογισμού 32.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 6: Θερμομονωτικοί –ηχομονωτικοί υαλοπίνακες για την αντικατάσταση απλών υαλοπινάκων του κτιρίου, προϋπολογισμού 4.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.080,00€, συνολικού προϋπολογισμού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 7: Έξυπνοι πριζοδιακόπτες, προϋπολογισμού 16.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 3.960,00€, συνολικού προϋπολογισμού 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τμήμα 8: Σύστημα διαχείρισης δεδομένων, προϋπολογισμού 37.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 9.000,00€, συνολικού προϋπολογισμού 46.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21820/04-04-2023 διακήρυξης.