Για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικών χώρων», και συγκεκριμένα Α. Στεγανό γραμμικό φωτιστικό led ασύμμετρης δέσμης για Wallwash (τεμάχια 42), Β. Στεγανό σποτ φωτιστικό led στενής δέσμης για σημειακή ανάδειξη τοποθέτησης σε ιστό (τεμάχια 4), Γ. Στεγανό σποτ φωτιστικό led μεσαίας δέσμης για σημειακή ανάδειξη τοποθέτησης σε ιστό (τεμάχια 6), Δ. Σποτ φωτιστικό led για ανάδειξη φύτευσης με καρφί για τοποθέτηση σε χώμα (τεμάχια 40), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φωτισμός Ανάδειξης Κεντρικών Προσόψεων Κτιριακού Συγκροτήματος ΕΜΠ Οδού 28ης Οκτωβρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2303, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. ΕΜΠ Ι. Κ. Χατζηγεωργίου και συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι τα «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων – εργαστηρίων» και η κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (γραφείου-εργαστηρίων)».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )