Για την προμήθεια α) Θερμιδόμετρου (Calorimeter) και β) Εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα UASB (Lab Scale experimental unit) με CPV: 38000000-5 – Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘’E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK’ με κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5033249, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1507 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME «GREECE – Albania 2014-2020», Partnership Agreement, Subsidy Contract No: A2-1.1-11 (1st Amendment), Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2018ΕΠ52260011, το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο “Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ Απόστολο Βλυσίδη, συνολικού προϋπολογισμού: 29.677,42€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 7.122,58€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 36.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )