Για την «Προμήθεια επιτραπέζιου περιθλασίμετρου ακτινών Χ (Desktop XRD)» (CPV 38530000-9) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ReActiv: industrial residue activation for sustainable cement production», Κ.Α 63/2352, που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020», που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Grant agreement ID: 958208) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ». Κατηγορία δαπάνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )