Για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων)» στο κτήριο ΒΕΗ της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έργα Ενεργειακής Διαχείρισης στο ΕΜΠ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου και Κ.Α 65/2267.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι τα «Εργαστηριακά Αναλώσιμα» και η κατηγορία δαπάνης «Ηλεκτρολογικό Υλικό».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )