Για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης συμβιωτικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με καταγραφή τοπικών δράσεων, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους και συνολική παρουσίαση πολιτικών αξιοποίησης βιο-αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο» προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων οχτώ και έξι ευρώ (21.508,06€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός και ενενήντα τεσσάρων ευρώ (5.161,94€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (26.670,00 €). Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable Management” με ακρωνύμιο «SYMBIOSIS» με Κ.Α. 68/1505 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MADECONIA 2014 -2020 (Partnership Agreement No: CN1 – SO2.2 – SC017) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση 85%, Εθνική Συμμετοχή 15%), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Αντώνιο Κοκόση

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω δαπάνη είναι: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ», κονδύλι «Υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας & διαχείρισης εργαστηρίων εντός/ εκτός ΕΜΠ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )