Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Sustainable nanoparticles enabled antimicrobial surface coatings», με ακρωνύμιο SUPREME, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2515 το οποίο έχει ενταχθεί στην δράση Horizon-CL4-2021-Resilience-01-20-Antimicrobial, Antiviral and Antifungal Nanocoatings, ΗΟRΙΖΟΝ 2020, με κωδικό G.A 101058422 που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΗΟRΙΖΟΝ 2020, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αθηνά Τσετσέκου, Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας, του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 81.935,48 € € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 19.664,52€: 101.600,00€ (εκατό μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997)

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και Αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )