Για την «προμήθειας και εγκατάστασης ενεργειακά αναβαθμισμένου εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για την ανάδειξη των κεντρικών προσόψεων των κτιρίων Αβέρωφ, Πρυτανείας και Διοίκησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στο Κτιριακό Συγκρότημα Πατησίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2303, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. ΕΜΠ Ι. Κ. Χατζηγεωργίου και συνολικό προϋπολογισμό εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (72.580,65€), πλέον ΦΠΑ δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (17.419,35€), ενενήντα χιλιάδες (90.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Κατηγορίες Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείου, εργαστηρίων», κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων / εργαστηρίων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )