Για την σύναψη σύμβασης προμήθειας Αέριου χρωματογράφου με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) (CPV: 38432210-7) στο πλαίσιο του έργου «VEGAN BURGER : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» MIS/ΟΠΣ: 5075096, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/146400, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθ. Μ. Κροκίδα.
Συνολικός προϋπολογισμός 50.645,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 12.154,84€ ΦΠΑ 24%, 62.800€ (εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )