Για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και την ανάπτυξη πλατφόρμας για την υλοποίηση των παραδοτέων και υπηρεσιών δημοσιότητας σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης και διαφήμισης που υλοποιεί το Ε.Μ.Π. ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Έργου «SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution» (SEAVIEWS), κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1511 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020» Τμήμα 1: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και την ανάπτυξη πλατφόρμας για την υλοποίηση των παραδοτέων με προϋπολογισμού 83.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), χωρίς ΦΠΑ: 67.096,77 €, ΦΠΑ : 16.103,23€ και Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης και διαφήμισης με προϋπολογισμού 20.650,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), Χωρίς ΦΠΑ: 16.653,23€, ΦΠΑ: 3.996,77€ και συνολικό προϋπολογισμό 83.750,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 20.100,00 €, ήτοι σύνολο 103.850,00 € με ΦΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Π. Βεντίκο

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» και το κονδύλι «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ»
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )