Για την «Προμήθεια κατασκευής, εγκατάστασης επί μοντέλου πλοίου μεγάλου μεγέθους, ελέγχου λειτουργίας και δοκιμής, πρωτότυπου επιστημονικού οργάνου – ιδιοσυσκευής –συστήματος ενεργητικά ελεγχόμενου ταλαντώμενου πτερυγίου για την υποβοήθηση της πρόωσης του πλοίου σε κυματισμούς», συνολικού προϋπολογισμού 116.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Seatech: Next generation short-sea ship dual-fuel engine and propulsion retrofit technologies», Αριθμός Συμβολαίου (Grant agreement) No 857840 και K.A 63/2330, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του HORIZON 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπελιμπασάκη.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )