Για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων –Τμήμα 1: Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους και Ανιχνευτή Δείκτου Διάθλασης με CPV 38000000-5 , προϋπολογισμού 37.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Τμήμα 2: Συσκευή σύνθεσης με μικροκύματα με CPV 38000000-5, προϋπολογισμού 35.680,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  Τμήμα 3: Ρεόμετρο με CPV 38000000-5, προϋπολογισμού 35.880,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  Στο πλαίσιο του έργου «Sonication and Microwave Processing of Material Feedstock (SIMPLIFY)» με αριθμό Συμφωνίας Επιχορήγησης 820716, Τροποποίηση αριθμό αναφοράς  AMD-820716-5 στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/228700, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, κ. Γεώργιο Στεφανίδη και συνολικό προϋπολογισμό 108.560,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».