Για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων – Τμήμα 1: Αναβάθμιση συστήματος Lidar AIAS (προσθήκη 1064nm channel) με CPV 38636000-2, προϋπολογισμού 26.774,19 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ: 6.425,81 €, σύνολο 33.200 €, Τμήμα 2: Αναβάθμιση συστήματος Lidar EOLE (αυτοματοποίηση λειτουργίας και προσθήκη 532 nm P+S channel) με CPV 38636000-2, προϋπολογισμού 55.887,10 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ: 13.412,90 €, σύνολο 69.300,00 € και Τμήμα 3: LIDAR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΙΟ- ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ με CPV 38636000-2, προϋπολογισμού 14.112,90 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ: 3.387,10 €, σύνολο 17.500,00 €. στο πλαίσιο του υποέργου Νο 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-PANACEA ΕΜΠ», της Πράξης «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5021516 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138100 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας-Β’ Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5413/985/Α2 7-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλέξανδρο Παπαγιάννη και συνολικό προϋπολογισμό 96.774,19 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 23.225,81 €, ήτοι σύνολο 120.000,00 € με ΦΠΑ. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )