Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο  και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 19.158,06€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%  4.597,93€, 23.755,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για τα Τμήματα 5 και 9 Κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα» κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων», του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )