Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 10 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Ξ.Π.Σ.) με τα τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις (Microsystems and Nanodevices)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/165000, με ΕΥ τον Καθ. Α. Κυρίτση, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ)