Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (SAFE-AORTA)» (TAEDR-0535983) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68165200, με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Ματσόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΗ «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», κωδικό ΟΠΣ 5149305 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.