Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Πύργου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91016900, που χρηματοδοτείται από το «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.