Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5185078» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/162300, με Ε.Υ τον αναπλ. Καθ. Μ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ««ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)