Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Fresh4ever: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φρέσκων κομμένων πατατών με ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής» με κωδικό «ΤΑΕΔΚ 06186», και κωδικό ΕΛΚΕ 68160100, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας