Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARSIS – Harnessing the potential of accessory enzymes and their synergistic relationships in the valorization of Greek lignocellulosic biomass» με Κωδικό 328 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5107,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ε. Τόπακα και την κα Ζέρβα Α. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).