Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΟΜΗΡΟΣ – Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1515, με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και «Εθνικούς Πόρους».