Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «APROVIS3D : ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟ-ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» (MIS 5070473), και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145900, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Κυριακόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).