Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων μεθόδων για την ανακύκλωση αποβλήτων γραφίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (GRAPHITE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5185058» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161700, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Ξενίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.