Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βιώσιμη Συντήρηση Θαλάσσιας Βιομάζας για την Ενίσχυση της Αλυσίδας Αξίας των Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ «5161217», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/149300, με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «“ERANETs 2021Α” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).