Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο:

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά»  με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 

Στοιχεία πρόσκλησης

  • Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά πρόταση 144.194,00 (17% ΑΕΙ 24.194,00 και 83% Επιχείρηση 120.000,00).
  • Διάρκεια έργου από 24 έως 33 μήνες και έως 31/12/2025 (δυνατότητα παράτασης 3 μηνών)
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  (μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.)

 

Σύντομη περιγραφή

Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή εφαρμοσμένης, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου απαιτείται Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους ειδικότερους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.

 

Απευθύνεται σε:

Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α ́141/21.7.2022) η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022 και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο και κατ ́ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β ́ 1827/22.03.2023) ή Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος στο πρόγραμμα και δύναται η διδακτορική τους διατριβή να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (βιομηχανικό διδακτορικό)

 

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://greece20.gov.gr/proskliseis-xrimatodotisis/

 

Πληροφορίες: Σοφία Αυγουστίνου τηλ. 1277