Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Euphoria: Ανάπτυξη και αξιολόγηση προϊόντων εναλλακτικών δομών από πρωτεΐνες οσπρίων εμπλουτισμένων με αντιοξειδωτικά και αντιμικροβιακά εκχυλίσματα για άτομα με προβλήματα γαστροοισοφαγικά και μάσησης» με κωδικό ΟΠΣ 5184939 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161300, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)