Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΞΙΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ “ΠΡΙΝΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5129435» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68147300, με Ε.Υ την Καθ. Σ. Σταματάκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)