Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «BiCUBES – Analysis-Ready Geospatial Big Data Cubes and Cloud-based Analytics for Monitoring Efficiently our Land & Water» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 3943 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/511700,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).