Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «A MODEL-THEORETICAL FRAMEWORK TO SUPPORT DECISIONS AND ACCELERATE THE DESIGN-BUILD-TEST-LEARN CYCLE IN INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY APPLICATIONS (DEBONAIR)» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 3817 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/511600, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)