Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» με κωδικό ΟΠΣ «5045859» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1389, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)