Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση Μέτρων Ασφαλείας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Εργαστηρίων» με Κ.Α.65/2207, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ  Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.