Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Ηλιακής Τριπαραγωγής με Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας [Τ12EΡA5-00059]» με κωδικό ΟΠΣ «5168513», και κωδικό ΕΛΚΕ 68149800, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕRANETs 2021A» – Eυρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.