Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευφυές σύστημα ηλιακών σκιάστρων βασισμένο σε καινοτόμα δομικά συστατικά και τεχνολογίες Ιnternet οf Things – INTELSHAD» με κωδικό ΟΠΣ «5056123» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68147500, με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Χριστοφόρου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους από το Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020