Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «MultiAPPRO PLUS: Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport in region – PLUS» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1516, στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN ADDRION PROGRAMME 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το «ERDF 85%» και «ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 15%» , με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη.