Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διεπιφάνειες μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος σε ενισχυόμενα στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος σε σεισμική φόρτιση- Δοκιμές Εφαρμογής» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3930, που χρηματοδοτείται από την εταιρία «HILTI CORPORATION», με Ε.Υ την Καθ. Ε. Βιντζηλαίου.