Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «MOSES- AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short SEa Shipping» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2322, στο πλαίσιο του Προγράμματος «H2020-MG-2018-2019-2020 Mobility for Growth» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο.